What Is Biometrics?

The old biometric method which was exercised was a kind of finger printing being utilized in China in the 14th century, as reported by the Portuguese chronicler Joao de Barros. In confirmation setting the system confirms an individual identification by

Bóng đá Nam Phi

Bây giờ nổi tiếng kể từ khi World Cup 2010 bắt đầu, đội tuyển bóng đá Nam Phi được gọi một cách trìu mến là “Bufana Bufana” có nghĩa là “Những chàng trai”. Đăng cai FIFA World Cup 2010 đã